• Analiza zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, w kontekście uwag zgłoszonych w konsultacjach prowadzonych w ramach projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej".

  Uwagi zostały zebrane podczas czterech spotkań makroregionalnych zorganizowanych w okresie konsultacji nowelizacji KPRES (czerwiec-lipiec 2018).

   

  Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie wszystkim instytucjom i osobom, które wzięły udział w organizowanych przez nas spotkaniach i dyskusji.

 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - uwagi ogólne

  Uwagi te odnosiły się konstrukcji całego dokumentu, sposobu sformułowania celu, priorytetów, rezultatów, wskaźników oraz grup docelowych (określonych w Obszarze II).

  Uwzględnione

  1. Zamiana miejsc dotychczasowych obszarów: I (Solidarny rynek pracy) i II (Solidarna wspólnota lokalna).

   

  Uwzględnione

  (grupy docelowe)

   

  Zapisano, że ostateczny kształt rozwiązań w zakresie statusu przedsiębiorstwa społecznego, instrumentów wsparcia zatrudnienia w tych podmiotach, a także katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostanie określony w ustawie kompleksowo regulującej sferę ekonomii społecznej.

   

  Zaznaczono, że katalog grup docelowych jest otwarty, propozycje jego poszerzenia będą analizowane, tak aby można reagować na dokonujące się zmiany.

  Nieuwzględnione

  1. Połączenie priorytetów 1 (Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w jednostkach reintegracyjnych) i 2 (Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób starszych w podmiotach ekonomii społecznej) Obszaru I (Solidarny rynek pracy).

   

  2. Założone cel, rezultat i wskaźnik w Obszarze III (Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna) nie są adekwatnymi miernikami wzrostu konkurencyjności PS.

   

  3. Nazwa priorytetu 1 (Zwiększenie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej) w obszarze III (Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna) jest zbyt ogólna i powiela nazwę obszaru.

   

  4. Wskaźnik rezultatu Zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku jest nieadekwatny do zakresu tematycznego obszaru III.

   

  Nieuwzględnione

  (grupy docelowe)

   

  1. Poszerzenie katalogu grup docelowych o proponowane kategorie, w szczególności:
  - opiekunów osób zależnych, przede wszystkim rodzice/opiekunowie osób z
  niepełnosprawnościami, pobierający świadczenia z tytułu opieki nad taką osobą;
  - osób młodych z „dysfunkcyjnych środowisk”, czyli środowisk zaniedbanych i terenów zdegradowanych, terenów podlegających rewitalizacji, którzy nie są w stanie w pełni korzystać z możliwości zatrudnienia z uwagi na miejsce w którym żyją (rynek pracy, ograniczony dostęp do komunikacji publicznej).

 • Obszar I: Solidarna wspólnota lokalna

  Priorytet 1 :

   

  Rozwój usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego

  Priorytet 2:

   

  Włączenie podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w procesy rewitalizacji

 • Obszar I: Solidarna wspólnota lokalna

  Priorytet 1 : Rozwój usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego

   

  Z Priorytetu 1 wykreślono Działanie 1: Przygotowanie do tworzenia kompleksowego programu rozwoju społecznego na poziomie gminnym i powiatowym. Zapis o prowadzeniu prac nad przygotowaniem propozycji zmian legislacyjnych wprowadzających te programy umieszczono w działaniu odnoszącym się do zwiększenia roli podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w kreowaniu rozwoju społecznego na poziomie lokalnym.

  Uwzględnione

  1. Doprecyzowanie zapisów w zakresie trybów zlecania oraz sposobów wyboru w przypadku zlecania usług społecznych wskazanych w lokalnych programach rozwoju społecznego.

   

  2. W przypadku zamówień zastrzeżonych posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego oznacza automatyczne spełnienie wymogów tych przepisów.

   

  3. Dodanie trybu negocjacyjnego w przypadku wyboru do realizacji zadań/działań w zakresie rozwoju lokalnego - choć poprzez odesłanie do zapisów tworzonej ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

  Nieuwzględnione

  1. Zlecanie lub kupowanie usług powinno obejmować okres 3 lat, a nie 1 roku - dłuższy okres sprzyja stabilności działania lokalnych PES/PS.

   

  2. Obowiązkowe działania edukacyjne (w zakresie trybów wyboru i sposobów realizacji zadań publicznych) dla JST i PES/PS, ale także RIO i KIO (wiele samorządów obawia się kupowania usług w PES/PS i kontroli RIO) – skreślono poprzednią wersję, zapisując ogólne zobowiązanie do realizacji tych działań.

   

  3. Wprowadzenie mechanizmu zachęcającego JST do zlecania/kupowania usług społecznych i usług w zakresie rozwoju lokalnego w PES/PS.

   

  4. Tworzenie modeli biznesowych odnoszących się do działalności PES/PS w obszarze usług społecznych (np. usługi niszowe).

 • Obszar I: Solidarna wspólnota lokalna

  Priorytet 2: Włączenie podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w procesy rewitalizacji

  Uwzględnione

  Żadne uwagi nie zostały uwzględnione.

  Nieuwzględnione

  1. Mechanizm konsultowania lokalnych strategii rozwoju (przygotowywanych przez LGD) z OWES i/bądź Regionalnymi Komitetami Rozwoju Ekonomii
  Społecznej bądź ROPS, by zapewnić w nich odniesienie do ekonomii społecznej i pobudzać rozwój lokalny w oparciu o PES/PS.

   

  2. Odnośnie rewitalizacji istotne jest postępowanie według określonej kolejności. W pierwszym kroku niezbędne jest zorganizowanie społeczności lokalnej.

   

  3. Dostarczenie wiedzy JST na temat zlecenia usług podmiotom ekonomii społecznej w trybie PZP (repozytorium wiedzy, wzorcowe dokumenty) - jednak nie uwzględniono tego typu działań odnośnie trybów określonych w stawie o działalności pożytku publicznego.

   

  4. Propozycja zapisu eksperckiego odnośnie włączenia PESiS w procesy rewitalizacji.

 • Obszar II: Solidarny rynek pracy

  Priorytet 1 :

   

  Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w jednostkach reintegracyjnych

  Priorytet 2:

   

  Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób starszych w podmiotach ekonomii społecznej

  Priorytet 3:

   

  Tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych

 • Obszar II: Solidarny rynek pracy

  Priorytet 1: Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w jednostkach reintegracyjnych

  Uwzględnione

  1. Realizacja staży, praktyk zawodowych i zatrudnienia na próbę - pomimo wskazania źródeł ich finansowania, nie przesądzono o ich charakterze: płatny czy wolontarystyczny.

  Nieuwzględnione

  1. Stworzenie zachęt aktywizacyjnych dla podmiotów prowadzących WTZ.

   

  2. Stworzenie zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby wychodzące z WTZ - pozostawiono zapis konsultowanego tekstu KPRES mówiący jedynie o analizowaniu możliwości stworzenia takiego systemu.

   

  3. Poszerzenie katalogu form finansowania systemu zatrudnienia socjalnego, w szczególności pod kątem jego stabilizacji.

   

  4. Zmiany w zapisach dotyczących prowadzenia i rozwijania współpracy podmiotów reintegracyjnych z podmiotami funkcjonującymi w ich otoczeniu.

 • Obszar II: Solidarny rynek pracy

  Priorytet 2: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób starszych w podmiotach ekonomii społecznej

  Uwzględnione

  1. Ujęcie w Priorytecie spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych, w tym rozwój form wsparcia w uzyskaniu przez nie statusu przedsiębiorstwa społecznego - nie uwzględniono zakładów pracy chronionej.

   

  2. Ujęcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w procesie modyfikowania systemu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  Nieuwzględnione

  1. Ujęcie w Priorytecie spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych, w tym rozwój form wsparcia w uzyskaniu przez nie statusu przedsiębiorstwa społecznego - jednak nie uwzględniono zakładów pracy chronionej.

   

  2. Ujęcie zapisów dotyczących ułatwień w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych przy WTZ i ZAZ w ramach holdingów społecznych.

   

  3. Ujęcie zapisów dotyczących wsparcia młodzieży z

  niepełnosprawnościami.

   

  4. Doprecyzowanie zapisu o zatrudnieniu wspomaganym, w tym trenerze pracy.

 • Obszar II: Solidarny rynek pracy

  Priorytet 3: Tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych

  Uwzględnione

  1. Doprecyzowanie zapisów o partycypacyjnym zarządzaniu - jednak nie wskazano jednoznacznie równorzędności celu ekonomicznego z celem reintegracyjnym przedsiębiorstwa.

  Nieuwzględnione

  Ujęcie zapisów dotyczących wsparcia tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:

   

  - poprzez rozwój nowych usług dla PS;
  - możliwość gospodarowania nadwyżką budżetową w danym PES/PS nie tylko na reintegrację społeczną i zawodową oraz rozliczanie tych środków w okresie maksymalnie 3-letnim;
  - ograniczenie możliwości przedłużania okresu realizacji planu reintegracyjnego.

   

 • Obszar III: Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna

  Priorytet 1 :

   

  Zwiększanie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej

  Priorytet 2:

   

  Wsparcie w rozwoju profesjonalizacji i współdziałania PES oraz współpracy międzysektorowej

 • Obszar III: Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna

  Priorytet 1: Zwiększanie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej

  Uwzględnione

  1. Potrzeba funkcjonowania funduszu pożyczkowego o charakterze ratunkowym lub restrukturyzacyjnym - zmodyfikowany zapis przewiduje, że możliwości stworzenia instrumentów zwrotnych umożliwiających restrukturyzację PES będą dopiero analizowane.

   

  2. Przygotowanie do wdrożenia systemu małych grantów wzmacniających potencjał instytucjonalny PES, sprzyjających jednocześnie ich ekonomizacji, zwiększaniu skali działalności oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

   

  3. Rozszerzenie kategorii wspieranych start-upów o działające w obszarze nowych technologii.

   

  4. Nie doprecyzowano rozumienia terminu innowacyjność, natomiast katalog działań poszerzono o wypracowanie i upowszechnienie modeli budowania innowacyjności we współpracy PES i instytucji naukowych oraz badawczych.

  Nieuwzględnione

  1. Zaproponowanie konkretnych ulg i preferencji podatkowych dla PS.

   

  2. Połączenie Działania 1.2 (Opracowanie propozycji preferencji podatkowych dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej) z Działaniem 2.2 (Sieci branżowe, kooperacja, konsorcja – w tym spółdzielcze, franczyza społeczna) Priorytetu I.

 • Obszar III: Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna

  Priorytet 2: Wsparcie w rozwoju profesjonalizacji i współdziałania PES oraz współpracy międzysektorowej

  Uwzględnione

  1. Wzmocnienie działań animacyjnych zmierzających do wzrostu świadomości i edukowania PES w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

   

  2. Kadry sektora ES powinny móc korzystać z ogólnodostępnego systemu kształcenia (nie należy wyodrębniać, tworzyć specjalnych studiów dedykowanych tylko dla osób z sektora ES).

  Nieuwzględnione

  1. Granty instytucjonalne na finansowanie działań związanych z reorganizacją, które miałyby bezpośrednio wspierać ekonomizację. KPRES powinien przewidywać wdrożenie takiego systemu, a nie analizować ich ewentualne wdrożenie.

   

  2. Możliwe przemiany funkcjonowania OWES:

  - OWES przede wszystkim prowadzą działania/usługi animacyjne i podstawowego doradztwa w zakresie ekonomizacji organizacji lub tworzenia PS;

  - usługi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości/działalności gospodarczej prowadzą wyspecjalizowane, już funkcjonujące centra rozwoju przedsiębiorczości;

  - dotacji udzielają PUP-y lub inna wyspecjalizowane jednostki. OWES powinny pracować merytorycznie (animować i przygotowywać osoby do założenia PES/PS).

   

  3. Roczne ustalanie między PUP a OWES puli środków przeznaczanych na przedsiębiorstwa społeczne, pozwalające OWES wyliczyć liczbę grup inicjatywnych, które powinien doprowadzić do PUP, a PUP wiedział czego oczekiwać od OWES. Takie rozwiązanie wymagałoby silniejszej współpracy OWES i PUP. Pożądane byłyby rozwiązania ustawowe w nowej ustawie dotyczącej rynku pracy.

   

  4. Podmioty ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społeczne korzystające ze wsparcia OWES powinny mieć możliwość otrzymywania voucherów, bonów na zakup doradztwa na rynku.

   

  5. Potrzebne są dodatkowe usługi oferowane przez OWES – rynkowe, czyli oferowane poza projektami, w tym odpłatne - które zwiększyłyby szansę na osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej. Wśród potencjalnych usług tego typu wskazano: outsourcing usług np. usługi księgowe dla NGO, PES/PS – w wyniku konsultacji zapisano, że oferowanych przez OWES podstawowy pakiet usług wsparcia może zostać rozszerzony o działania wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych, w szczególności z przeprowadzonych badań i ewaluacji.

   

  6. Potrzebę bardziej wyraźnego wskazania działań o charakterze branżowym, które powalają PES i PS uczyć się od siebie nawzajem. Dość wyraźnym postulatem zarówno w sieciowaniu, franczyzie czy klastrach jest powiązanie budowania tych sieci wspólnie z podmiotami o charakterze biznesowym. W
  zakresie tworzenia konsorcjów powinna być możliwość tworzenia ich przez PES/PS wspólnie z podmiotami biznesowymi stanowiącymi mniejszość w konsorcjum. W KPRES zdecydowanie brakuje kwestii współpracy z biznesem.

   

  7. W zakresie certyfikacji produktów należałoby stosować certyfikaty jakości dostępne na rynku, a nie tylko dla PES.

 • Dokumenty

  Krajowy Program Rozwoju Ekonomii społecznej - wersja po zmianach

  Raport z konsultacji KPRES po spotkaniach makroregionalnych SIRES

 • O projekcie:


  Projekt „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES) realizowany jest w partnerstwie: Ogólnopolski Związek Regionalny Ekonomii Społecznej, Fundacja Idea Rozwoju, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

  W ramach projektu wspieramy regionalnych koordynatorów rozwoju ekonomii społecznej (Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej), jak i inne ciała i instytucje działające bezpośrednio i pośrednio w tym obszarze (np. Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej, Urzędy Marszałkowskie, Instytucje Zarządzające RPO) w efektywnym zarządzaniu tą sferą. Tworzymy przestrzeń do przekładania doświadczeń regionalnych na procesy kreowania ogólnopolskich polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.